ĐHCảnhsátsogiàycùngQuốcAn–QuốcMicheltrênthảmcỏđẹpnhấtViệtNam

Khoá cao học 15 thuộc Đại học Cảnh sát Nhân Dân cùng với Quốc An – Quốc Michel có trận so giày đầy tiếng cường trên sân Thống Nhất, vốn vừa được đầu tư 6,8 tỷ đồng để thay lại mặt cỏ.